Nyheter

Oppsagt – Hva nå?

Arverett | Advokatfirmaet Judicium DA Bergen

Det å bli oppsagt av arbeidsgiver kan oppleves som en stor livskrise.  En kan fort føle at en utkjemper Davids kamp mot Goliat – den profesjonelle og ressurssterke arbeidsgiver mot deg!

Det er viktig å søke profesjonell hjelp så tidlig som mulig i prosessen.

Arbeidsgiver må ha saklig grunn for å kunne si opp en arbeidstaker og terskelen er relativt høy. Vernet for arbeidstaker er bra i Norge. Arbeidsmiljøloven kap.15 oppstiller ufravikelige regler som må følges ved oppsigelser. I tillegg utfylles rettsreglene av rettspraksis.

Forhold på arbeidsgivers og arbeidstakers side er av betydning for om oppsigelsen kan anses som saklig.

Bakgrunn for oppsigelse kan være at arbeidsgiver ikke lenger har økonomisk grunnlag for videre drift. På arbeidstakers side kan forhold relatert til arbeidstakers utførelse av arbeidet, pliktbrudd eller hvordan arbeidstaker fungerer sosialt på arbeidsplassen eventuelt gi grunnlag for saklig oppsigelse.

Dersom en arbeidstaker er uenig i oppsigelsen kan denne bestrides, og det skal da avholdes et forhandlingsmøte mellom partene innen 2 uker. Under et slikt møte vil arbeidstaker og arbeidsgiver diskutere grunnlaget for oppsigelsen og forsøke å løse saken i minnelighet. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt, advokat eller annen støttespiller under hele prosessen og i møter med arbeidsgiver.

Løses ikke saken i minnelighet kan denne bringes inn for rettsapparatet.

Det løper ulike frister i forbindelse med oppsigelsessaker, som er viktig å overholde.

Vi bistår både arbeidstaker og arbeidsgiver i forhold til ulike arbeidsrettslige problemsstillinger.

Vi har bred arbeidsrettslig erfaring og kan bistå profesjonelt under hele prosessen.

Ofte kan tidlig innsats lede til at langvarige, krevende og dyre rettsprosesser unngås.

Kontakt Advokatfirmaet Judicium i dag!