Foreningsrett

Foreningsrett er betegnelsen på de rettsregler som spesifikt gjelder for foreninger, lag og andre innretninger, som faller utenfor definisjonene av de forskjellige typer selskaper og foretak. Foreninger er pr. nå ikke lovregulert og et fellestrekk for reglene innenfor foreningsretten er at de er fremvokst i rettspraksis, ofte ut fra liknende regler fra tilstøtende rettsområder og da særlig fra selskapsretten og forvaltningsretten. Det er iverksatt et lovutredningsarbeid hvor målet er å lovfeste allment gjeldende regler om foreninger men en innføring av foreningslov er nok mange år frem i tid.

Foreninger kan være alt fra en helt lokal syklubb til landsdekkende organisasjoner med omsetning og formue i hundremillioners-klassen. Alt fra en båtforening med seks medlemmer, til Norges Idrettsforbund med mange hundre tusen medlemmer i sine mange underledd i form av særforbund og lokale idrettslag.

Viktige særtrekk ved foreninger

Det er to særtrekk ved foreninger som det er viktig å være oppmerksom på.

Det ene særtrekk ved foreninger er at de (enn så lenge det ikke er lovregulert) selv bestemmer hvilke regler som skal gjelde for dem. Vel og merke internt og i forholdet mellom forening og medlemmer, men det er da også oftest det sentrale i foreningenes virksomhet. Det er dermed vedtektene i en forening eller organisasjon som bestemmer — med endelig virkning — eksempelvis hvilke rettigheter et medlem eller en gruppe medlemmer har. Eller hva foreningen kan gjøre og ikke gjøre. Like viktig som selvbestemmelsen, er at domstolene eller andre offentlige organer ikke kan overprøve foreningene i disses interne anliggender. Det gjelder her et selvdømme og suveren selvbestemmelse.

Det andre viktige særtrekket er at ideelle foreninger nyter skattefrihet for alle midler som kommer inn, og som for alle andre ville ha vært skattbar inntekt. Så lenge gitte kriterier etter skatteloven er oppfylt, kan en forening tjene eller omsette for hvor mye den vil, uten at inntekten beskattes. Dette gjelder selvsagt ikke der foreningens virksomhet utgjør en næring, f.eks. salg av produkter, men eksempelvis vil medlemskontingenter, renteinntekter og annet ikke være gjenstand for beskatning.

Merverdiavgiftskompensasjon for ideelle foreninger

En tilhørende økonomisk fordel er muligheten for å få såkalt merverdiavgiftskompensasjon. Dette gjelder ideelle foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret og oppfyller en del andre kriterier mht. beregning av grunnlag for kompensasjon. Meningen er at en andel av hva foreningene betaler i merverdiavgift i løpet av et år, blir betalt tilbake fra Staten. For en del foreninger og landsdekkende organisasjoner utgjør mva-kompensasjon meget store beløper. Eksempelvis mottok Norges Idrettsforbund (inklusive underledd) i 2018 intet mindre enn kr 605 725 438 i kompensasjon — altså over seks hundre millioner kroner.

Vår kompetanse på foreningsrett

Advokatfirmaet Judicium har flere tiårs erfaring med å bistå foreninger i forskjellige sammenhenger. Bl.a. er vi fast rådgiver for Kongelig Norsk Båtforbund og alle båtforeninger tilsluttet dette. Vi holder også forskjellige foredrag for foreninger rundt om i landet. Dersom du eller din forening står overfor juridiske problemstillinger, kan du være trygg på at Advokatfirmaet Judicium er den rette rådgiver å velge.

Aktuelle advokater