Trygderett

Folketrygden er en obligatorisk trygdeordning for alle som er bosatt i Norge. Den er bærebjelken i den norske velferdsstaten og har blant annet som formål å sikre inntekt og kompensere for spesielle utgifter.  NAV innvilger og utbetaler stønader etter folketrygdloven.

Tap av inntekt som følge av arbeidsløshet, sykdom, dødsfall, svangerskap, uførhet og alderdom, er eksempler på hendelser som kan gi rett til støtte som dagpenger, sykepenger, pensjon, svangerskapspenger, uføretrygd, eller andre ytelser fra det offentlige. De fleste trygdesaker som havner hos advokater dreier seg om klager på vedtak fra NAV.

Klage til NAV

Dersom du får avslag fra NAV er det viktig å overholde klagefristen!

Klagefristen varierer og skal være oppgitt i vedtaket. Hvis man klager på et vedtak er det først NAV selv som behandler klagen. NAV kan i klageomgangen helt eller delvis omgjøre sitt tidligere vedtak i saken eller opprettholde sitt tidligere standpunkt i saken. Dersom en ikke vinner frem i klageomgangen, kan man anke saken til Trygderetten eller Lagmannsretten.

Anke til trygderetten

Trygderetten er den nasjonale og uavhengige ankeinstansen for saker om trygde- og pensjonsspørsmål. Den ligger i Oslo, og er opprettet for å møte det særlige behov for grundig og sakkyndig fagkunnskap som ankesaker om trygd krever. Behandlingen i Trygderetten er skriftlig og gjøres på bakgrunn av dokumentene i saken. Trygderetten kan omgjøre vedtak, stadfeste dem, eller hjemvise saken til ny behandling.

Feilutbetalingssaker - Krav om tilbakebetaling – Renter

Før det fattes vedtak om tilbakebetaling vil du motta forhåndsvarsel fra NAV med orientering om saken, allerede da bør du kontakte oss for bistand.  Regelverket omkring tilbakebetaling er komplisert, og bistand fra advokat vil ofte være nødvendig. Vi har bred erfaring i feilutbetalingssaker mot NAV.

Dersom NAV vurderer at man har fått ubetalt ytelser fra NAV som man ikke hadde krav på vil NAV som hovedregel kreve stønaden tilbakebetalt i sin helhet, og i noen tilfeller med tillegg av renter. Det er imidlertid en rekke vilkår som må være oppfylt for at NAV skal kunne kreve ytelsen tilbakebetalt.

For det første må det avklares om man faktisk var berettiget ytelsen på det tidspunkt man fikk den utbetalt eller ikke. Dernest må det fastslås hva som er årsaken til feilutbetalingen. Dersom NAV er helt eller delvis skyld i at feilutbetalingen har funnet sted, kan det føre til at tilbakebetalingskravet skal reduseres eller bortfalle i sin helhet.

Fri rettshjelp i klagesaker mot NAV

I trygderettslige klagesaker kan du ha krav på fritt rettsråd. Du finner mer informasjon på rett.no.

https://rettsrad.no/

Rettshjelpskalkulatoren kan gi deg veiledning i forhold til om du fyller de økonomiske vilkårene for å kunne få innvilget fritt rettsråd.

https://www.rettsrad.no/rettshjelpskalkulator/

Hos Judicium DA får du effektiv og fagsterk bistand overfor NAV. Kontakt oss i dag for å få vår bistand i din sak mot NAV

Aktuelle advokater