Ofte Stilte Spørsmål

Hva gjør en advokat?

En advokat skal gi råd i rettsspørsmål og bistå ved rettstvister. Advokaten skal være rådgiver og talsmann for sin klient. Advokaten skal ha en uavhengig stilling slik at råd og handlinger ikke påvirkes av advokatens egne interesser eller andre uvedkommende hensyn.

Hvordan betale advokat?

Hvis du ikke får dekket dine advokatkostnader gjennom fri rettshjelp, forsikringsdekning eller annen ordning, må du betale kostnadene selv. Hvis du vinner en rettssak, har du som hovedregel krav på å få erstattet dine advokatutgifter. Tilsvarende har du etter nærmere vilkår rett på å få dekket dine advokatutgifter dersom du får omgjort et forvaltningsvedtak til din gunst. Forvaltningsvedtak kan komme fra NAV, skattekontoret eller andre forvaltningsorganer. Lurer du på dine muligheter til å få erstattet eller dekket dine advokatkostnader, ta kontakt med oss.

Hvor mye koster en advokat?

Advokater har timepriser fra varierende fra statens offentlige salærsats som er kr 1.121 + mva (2022) til 3-4 tusen kroner. Vi fastsetter timesatsen i det enkelte oppdrag, basert på sakstype, omfang og andre faktorer. Ta kontakt med oss for å få opplyst timesatsen vi kan tilby i din sak eller for å vurdere om du kan få dekket dine advokatkostnader gjennom fri rettshjelp, forsikring eller andre ordninger.  

Hva er forskjellen på jurist og advokat?

En jurist og advokat har felles juridisk utdannelse på universitet, men ikke alle jurister oppfyller kravene til å kunne opptre som advokat. “Advokat” er en beskyttet tittel som man må ha bevilling for å kunne benytte. I praksis må man ha erfaring fra prosedyre i rettssaker for domstolene for å kunne få advokatbevilling. På vårt kontor har vi advokater med erfaring innen de fleste rettsområder, som jevnlig bistår klienter i forbindelse med rettstvister for domstolene. 

Hvordan stoppe tvangssalg?

Et tvangssalg av eiendom skjer vanligvis på grunnlag av manglende betaling av gjeld. Tingretten ved en medhjelper (typisk advokat eller eiendomsmegler) står for salget. Hvis man vil stoppe salget, må gjeldskravet gjøres opp, f.eks. gjennom refinansiering. Det kan også være mulig å inngå en nedbetalingsavtale med kreditor. Etter nærmere vilkår kan man få utsettelse av tvangssalget dersom man har forbigående betalingsvansker som skyldes sykdom, arbeidsledighet eller andre særlige forhold. Hvis du er uenig i grunnlaget for begjæringen om tvangssalg, må dette opplyses til retten. Vi har flere advokater med erfaring innen tvistespørsmål om tvangssalg og som er klar til å bistå deg ved behov. Vi kan også bistå med å skaffe finansiering for å stoppe tvangssalg.

Hva er bistandsadvokat?

En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling (rettssak). Bistandsadvokaten skal også gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken. Typiske oppgaver for en bistandsadvokat er å bistå fornærmede under politiavhør og etterforskning, klage på henleggelse av straffesaker og å fremme erstatnings- og oppreisningskrav på vegne av fornærmede i forbindelse med hovedforhandling (rettssak mot den tiltalte). Vi har flere advokater med erfaring som bistandsadvokat.

Hvem har rett på bistandsadvokat?

Etter loven har man i visse typer straffesaker rett på bistandsadvokat betalt av det offentlige. Dette gjelder for eksempel i saker om voldtekt og visse andre seksuallovbrudd, mishandling i nære relasjoner (familievold), brudd på besøksforbud og i saker hvor det er grunn til å tro at den fornærmede har fått betydelig skade på kropp eller helse. I andre sakstyper som ikke er nevnt i loven, kan man få oppnevnt bistandsadvokat dersom det foreligger særlige forhold som tilsier at det er behov for advokat. Hvis du lurer på om du har krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige, ta kontakt med oss.

Hvem kan få fri rettshjelp?

I visse sakstyper har man rett på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, for eksempel i saker om omsorgsovertakelse eller akuttvedtak om midlertidig plassering av barn etter barnevernloven eller i saker om tilbakekall av oppholdstillatelse og utvisning etter utlendingsloven.

Visse andre sakstyper har inntekts- og formuesvilkår for å innvilge fri rettshjelp. I disse saker kan man ikke ha en brutto årsinntekt som overstiger kr 320 000 eller en netto formue på mer enn kr 100 000, for få rett på fri rettshjelp. Hvis man er gift eller lever sammen med andre med en felles økonomi, er inntektsgrensen på kr 490 000 og formuesgrensen på kr 100 000. Beløpene er pr. 01.01.2022. Eksempler på slike behovsprøvde saker er skifteoppgjør etter separasjon/skilsmisse, foreldretvist om foreldreansvar, fast bosted og samvær, saker om oppsigelse/avskjed, og saker med anke til Trygderetten over vedtak fra NAV.

Ovenfor er omtalt sivile saker. I straffesaker — som siktet eller tiltalt — kan man etter nærmere vilkår ha rett på forsvarsadvokat betalt av det offentlige. Hvis man er den som er blitt utsatt for den straffbare handling, kan man som fornærmet etter nærmere vilkår ha rett på bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Hvis du tar kontakt med oss, kan vi vurdere om du har rett på fri rettshjelp i den type sak du har og eventuelt bistå deg med å søke om dette.

Hva har samboer krav på ved samlivsbrudd?

Til forskjell fra ektefeller og registrerte partnere, gjelder ekteskapslovens regler om økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd ikke for samboere. Man må da falle tilbake på alminnelige formuesrettslige prinsipper og avtalerett. Når samboere går fra hverandre, er hovedregelen at hver beholder sitt. Man må da avklare eierskapet til de enkelte formuesgoder. I dette spørsmålet kan det oppstå uenighet, herunder om det foreligger sameie i visse eiendeler. Ta kontakt med oss dersom du etter et samlivsbrudd trenger hjelp til å løse økonomiske uenigheter.

Hvilke rettigheter har far ved samlivsbrudd?

Ved samlivsbrudd kan det ofte oppstå uenighet om hvem som skal ha foreldreansvar for barna og hvor de skal bo fast. For den forelder som ikke skal bo fast med barna, er det spørsmål om hvor mye samvær det skal være med barna. Barneloven favoriserer ingen av foreldrene i disse spørsmål — det er snarere hva som er i barnets beste interesse, som skal være styrende for løsningen av disse spørsmål. Man må derfor spørre seg hvilke behov barna har og hva som er best for dem. Barnets beste kan endre seg med alderen. Det som var best da barna var små, kan endre seg når de blir eldre. Hvis du ikke finner en løsning med den andre forelderen i spørsmål angående foreldreansvar, fast bosted og samvær, har vi advokater med erfaring innen dette rettsområdet til å bistå deg.

Hva har du krav på ved skilsmisse?

Hovedregelen etter loven er likedeling av partenes netto formue. Man må da beregne hver parts formue og trekke fra gjeld som parten er ansvarlig for, før netto formue går til likedeling. En annen fordeling kan være avtalt ved ektepakt, f.eks. at begge har særeie og at derfor ingenting skal deles. Ved ektepakt om særeie beholder partene hver sine eiendeler, og det foretas ingen deling.

Midler som man hadde ved ekteskapets inngåelse kan man etter nærmere vilkår holde utenfor deling. Tilsvarende gjelder for arv som man har fått, og likeså med gaver fra andre enn ektefellen. Med en fellesbetegnelse er disse midler omtalt som skjevdelingsmidler. For å holde skjevdelingsmidler utenfor deling, må man fremsette krav om dette.

Flytter man ut av felles bolig som man eier fullt ut eller er sameier med den andre parten, kan man etter nærmere vilkår kreve husleie. Slikt krav må fremsettes og løper først fra fra det tidspunkt.

Som det fremgår ovenfor, kan det oppstå en rekke økonomiske spørsmål etter et samlivsbrudd. Vi bistår regelmessig klienter i slike spørsmål, som fortrinnsvis løses ved at partene blir enige etter forhandlinger og drøftelser uten rettssak.

Jeg er mistenkt i en straffesak, har jeg krav på forsvarsadvokat betalt av det offentlige?

Hvis du er tiltalt og saken dermed skal behandles i retten, er hovedregelen at du har rett til bistand fra en forsvarsadvokat betalt av det offentlige. Du velger selv hvilken advokat som skal være din forsvarer. Dersom saken din befinner seg på etterforskningsstadiet, er utgangspunktet at du ikke har rett på forsvarsadvokat betalt av det offentlige. Unntak fra dette kan gjelde når det foreligger spesielle grunner som taler for at staten betaler forsvarsadvokat for deg. Særlige grunner foreligger typisk ved saker som kan medføre fengselsstraff, der saksforholdet og de juridiske problemstillinger er kompliserte. 

For å få dekket kostnader til forsvarsadvokat, må en oppnevning gis av retten (eller politiet i hastesaker). Ta kontakt med oss for en vurdering og eventuell bistand til å begjære oppnevning av en ved vårt kontor som din offentlige forsvarer (betalt av det offentlige).