Forsikring

Forsikring tegnes gjennom en avtale, og innebærer kort sagt at forsikringsselskapet overtar en nærmere angitt risiko mot at det betales vederlag for dette (forsikringspremie). Noen forsikringer er man forpliktet til å tegne, som f. eks. ansvarsforsikring på bil, mens de fleste er frivillige. Forsikringer kan tegnes individuelt eller kollektivt. Det siste innebærer at forsikringen omfatter en gruppe mennesker, f. eks. alle ansatte i bedriften eller medlemmer i en fagforening.

Praktisk veiledning – hva bør man gjøre?

Yrkesskade

 • Noter navn, adresse og telefon til eventuelle vitner.
 • Skaden meldes til arbeidsgiver og forsikringsselskap så snart som mulig.
 • Mange arbeidsgivere har gode rutiner for dette, særlig gjelder dette større bedrifter.
 • Påse at arbeidsgiver melder skaden videre til sitt forsikringsselskap, selskapene har egne meldingsskjemaer som bør benyttes.
 • Dersom arbeidsgiver ikke melder skaden videre til selskapet, må du gjøre dette selv.
 • Sørg for at tidspunkt, ulykkessted og hendelsesforløpet klart fremkommer i skademeldingen.

Trafikkulykke

 • Ha alltid skademeldingsskjema og kulepenn liggende i bilen.
 • Det er plass til to kjøretøy pr. skjema. Dersom tre eller flere kjøretøy er involvert (f. eks. ved kjedekollisjon) kan ett skjema brukes for bil A og B, ett for B og C osv.
 • Ved personskade krysses det av for dette på skjemaet, her er også plass for å angi navn. Husk at personskader skal meldes til politiet!
 • Noter navn, adresse og telefon til eventuelle vitner.
 • Skjemaet fylles ut så nøyaktig som mulig, påse at også motparten fyller ut sin del. Skjemaet skal undertegnes av bilførerne. Ferdig utfylt skjema sendes forsikringsselskapet, hvis du gjør det selv er du sikker på at det blir gjort.

Legekontakt

 • Vurder behovet for å oppsøke lege, legevakt el, også ved skader som tilsynelatende virker mindre alvorlige. I tillegg til at en kontroll kan være hensiktsmessig, bidrar også legekontakt til å dokumentere skaden og de plagene som den medfører. Dette kan ha stor betydning dersom det senere stilles spørsmålstegn ved om dine plager har en sammenheng med ulykken du var utsatt for.
 • Dersom plagene vedvarer, er det fornuftig å holde kontakt med legen med jevne mellomrom, både for å få nødvendige råd og oppfølgning, og for å kunne dokumentere plagene i ettertid.

Personskader

Ved skader på ting, f.eks. bilskader, er erstatningsoppgjøret som regel kurant. Skaden blir taksert og erstatning utbetalt iht. taksten. Annerledes og adskillig mer komplisert er oppgjøret ved skader på person. Det må bringes på det rene hvor stor skaden er, (denne beskrives og vurderes i legeerklæringer) om det er utsikt til hel eller delvis helbredelse, alder, inntektsevne, fremtidsutsikter m.m. Å komme frem til en endelig avgjørelse er som regel en langvarig og vanskelig prosess som ofte tar mange år, først og fremst fordi legene vil se skadeutviklingen an over lengre tid før de utsteder en endelig erklæring. Skadelidte opptrer oftest på egen hånd overfor selskapet, sjeldnere ved hjelp av advokat. Hvis en person er skadet ved en ulykke må han dokumentere at skaden har sammenheng med ulykken. Ved trafikkulykker er dette som regel kurant, forutsatt at saken har vært politietterforsket. Men ved andre ulykker kan det bli et problem, og selskapene kan avvise kravet hvis skadelidte ikke makter å skaffe slikt bevis. Slik avvisning kan selskapet meget vel prestere selv om alle omstendigheter bekrefter skadelidtes fremstilling, hvis det helt avgjørende og udiskutable bevis mangler. Videre kan selskapet hevde at skaden ikke er dekningsmessig som det heter, dvs. at skaden ikke faller inn under polisebetingelsene. Her kan det være adskillig uenighet, men selskapet vil vanligvis velge den tolkning som går i selskapets favør.

Forsikringsavtale

Spørsmålet om man har krav på en forsikringssum etter skade, vil først og fremst avhenge av hvilket innhold forsikringsavtalen har. Grunnlaget for å få utbetalt en forsikringssum er således uavhengig av om den samme hendelsen kan utløse et erstatningskrav. Ofte vil det være slik at den som er utsatt for skade i tillegg til et krav om erstatning også vil ha en forsikringsdekning som kan komme til utbetaling. Ulykkesforsikring, reiseforsikring, gjeldsforsikring, og forsikring knyttet mot ervervsuførhet og død er eksempler på dette. Det er særlig viktig å undersøke hvilke kollektive forsikringsordninger man er omfattet av, i og med at innmelding kan skje gjennom medlemskap i organisasjon, ansettelsesforhold etc. Det kan også nevnes at betaling av reiser med kredittkort kan gi forsikringsdekninger som omfatter reisen.

Foreldelsesfrist

Det er viktig å overholde foreldelsesfristen. Den er på tre år, og utgangspunktet for fristens løp er det tidspunkt da skadelidte fikk kunnskap om skaden på en slik måte at han da hadde grunnlag for å fremme et konkret krav. Dette tidspunkt behøver ikke være selve ulykkestidspunktet. F.eks. virkningene av en hodeskade ved en trafikkulykke kan ofte melde seg år etter selve ulykken. Og har man så nølt med å fremme et krav mot selskapet etter man ble klar over skaden (skaden ble konstatert) og treårsfristen er oversittet, må man påregne at selskapet påberoper seg foreldelse, og nekter erstatning. Også i tilfelle hvor man holder på å forhandle med selskapet, kan man risikere plutselig å bli møtt med foreldelsesinnsigelser fordi 3 års fristen er utløpt. Foreldelsesfristens løp kan bare avbrytes ved at man tar ut forliksklage eller stevning før fristutløpet, eller man får selskapet til skriftlig å frafalle å gjøre foreldelsesinnsigelser gjeldende.

Advokatbistand

Om ulykken gir en langvarig skade, vil det ofte medføre inntektstap eller merutgifter som kan komme opp i betydelige beløp. Da kan det være fornuftig å få saken vurdert av en advokat. Er du i tvil, kan du ta kontakt med Advokatfirmaet Judicium DA for en uforpliktende samtale.

Aktuelle advokater