Odelsrett

Odelsretten er et rettslig institutt med lange tradisjoner i Norge, helt tilbake til vikingtiden. Tidligere hadde flere land i Europa innslag av odelsrett, men nå er det kun Norge og Island som fortsatt praktiserer dette.

Odelsretten og åsetesretten er beskyttet av Grunnloven § 11, og nøye regulert i lov om odelsretten og åsetesretten av 1974. Åsetesrett er det samme som odelsrett, men dette begrepet begrenser seg til de tilfeller hvor det er avdødes livsarvinger som har odelsrett.

Odelsretten

Eiendom som kan odles kalles odlingsjord. Odelsrett gir rett til å innløse landbrukseiendom som har vært i slektens eie i minst 20 år og som har minst 25 dekar dyrket jord eller minst 500 dekar produktiv skog. Arealkravene er alternative, men absolutte vilkår. Er eiendommen mindre, gjelder ikke odelsretten. Er det tvil om eiendommen møter vilkårene om størrelse, kan dette avgjøres etter reglene i skjønnsprosessloven. Odelsretten gjelder både ved arv og annen overdragelse til kjøpere og arvinger utenfor slekten, og arvinger med dårligere odelsprioritet.

Odelsprioritet

Hvis en av partene bryter avtalen vil den annen part stå overfor en rekke valg. Kanskje vil han kreve at den som brøt avtalen oppfyller avtalen. For eksempel kan det hende partene inngikk et kjøp av en sykkel hvor det eksplisitt sto at sykkelen skulle ha en lykt. Hvis sykkelen ble levert uten en lykt kan kjøper ønske at selger legger på lykten. Hovedregelen i norsk rett er at en kjøper i et slikt tilfelle har rett på full oppfyllelse av avtalen. Det samme vil være tilfellet om selger ikke ønsker å levere en sykkel overhode. Men det finnes unntak for dette også. Hvis kjøper får en sykkel som ikke er i den stand avtalen bestemte kan han kanskje ønske at prisen skal settes ned. Som hovedregel vil han kunne gjøre det. I andre tilfeller vil kjøper ønske erstatning for det tap han har lidt som følger av selgers kontraktsbrudd.

Lovendringer i odelsrett

Mange odels- og åsetesrettslige spørsmål krever spesialkunnskap, bl.a. fordi man ofte må ta eldre lovgivning i betraktning. Det kom omfattende lovendringer i 2009, inkludert flere overgangsordninger som gjør at det gjelder forskjellige regler for visse eldre og nyere odelsforhold, for eksempel i henhold til odelskretsen, som nevnt i avsnittet over.

Odelsløsningssaker

Ved uenighet om odelsrett og fastsetting av prisen som må betales for eiendommen er det retten som bestemmer. Dette kalles odelsløsningssaker. Da er det nødvendig med advokathjelp.

Aktuelle advokater