Viktige regler - verd å kjenne

Lovbestemte og andre regler som gjelder og på mange måter berører eller griper inn i retten til fast eiendom, er i praksis svært viktige for alle som eier eller bruker/leier fast eiendom, enten som tomteområde, bolig eller som innehaver av en bruksrett (servitutt). I mange forskjellige forbindelser vil alle ha behov for kunnskap om rettigheter og rettsforhold og om regler som gjelder ved inngåelse av avtaler om fast eiendom eller ved overføring av fast eiendom.

Registrering av rettigheter

All fast eiendom i Norge er registrert i matrikkelen, som er landsomfattende, og inneholder alle data om eiendommene. Viktigst er grunnboken, som viser hvem som er registrert som eier (grunnbokshjemmel), og hvilke rettigheter som er registrert (tinglyst) som heftelser på en eiendom. Mest praktisk utenom eierforholdene er panteheftelser, men også leieretter, begrensete bruksretter og forhold mellom naboer kan være registrert (tinglyst) som heftelser.

Både for eierforhold (grunnbokshjemmel) og heftelser gjelder det lovbestemte regler som innebærer at det som er registrert kan man legge til grunn som riktig, og det som ikke er registrert behøver man ikke å ta hensyn til. Dette er viktig både for omsetning av eiendom og for spesielt panteheftelsers prioritet, som går etter tinglysningstidspunkt. Mest viktig er at registrering (tinglysning) i grunnboken gir rettsvern, som beskytter mot konkurrerende rettigheter som ikke er registrert (tinglyst) fra før. Det enkleste eksempelet er at ved kjøp av eiendom, når ditt skjøte er registrert (tinglyst), kan selgerens kreditorer ikke lenger beslaglegge eiendommen.

Naboforhold

Men for eiendom er det ikke bare registrering (tinglysning) av overdragelser og heftelser som er viktige. Omkring fast eiendom er det svært mange andre regler i skreven og uskreven lov som er viktige. Ett eksempel er rettsforholdet mellom naboer, som omfatter alt fra grenser og avtaler om felles atkomst, til regler som beskytter mot unødvendige eller urimelige ulemper av tiltak på naboeiendom. Hvis naboen for eksempel har en rønne stående til nedfalls med tilhørende rotteplage eller bruk som russcene, eller om naboen har grelle blinkende julelys som tar nattesøvnen, kan man altså med lovregler i hånd søke å få det stoppet og/eller å få erstatning for tap forårsaket av det. Lovregler finnes det også om gjerder, og om hvordan man skal forholde seg til hverandre om felles atkomst. Et svært praktisk felt for forholdet mellom naboene er byggesaker, der vanlige problemstillinger er bygging som tar utsikt eller på annen måte reduserer bruksverdien av naboeiendommen.

Bruksretter

Særlige råderetter over fast eiendom (servitutter), mest praktisk enkle bruksretter så som rett til vei, gangsti og annen atkomst, men også til å hente vann, legge vann- og avløpsledninger eller nyte av eiendommens ressurser på annen måte, eller rett til brygger og sjøveis atkomst, er også en del av det som berører faste eiendommer. Også for slike rettigheter er det lovregler som gjelder der ikke annet er avtalt (servituttlova). Veiretter er regulert av veglova. Foruten reglene i servituttlova og veglova vil slike rettigheter i forskjellig grad berøres f.eks. av offentligrettslige regler som eksempelvis kommune- og reguleringsplaner, vedtak i byggesaker og ikke minst regler om ekspropriasjon (oreigning). Andre offentligrettslige regler som berører fast eiendom er f.eks. friluftslovens regler om ferdsel.

Å bli eier av fast eiendom

Fast eiendom kan man arve eller få som gave, eller kjøpe, eller hevde rett til. Hevd er et særskilt lovregulert rettsinstitutt, som kan gi eiendomsrett eller annen rett (bruksrett eller servitutt) med endelig virking, hvis man har utøvet tilsvarende rådighet i minst 20 år og har vært i god tro om at man hadde rett til det. Hevd kan være mer praktisk enn man skulle tro, og kan eksempelvis gjelde både grenser og andre mindre arealer.

Vår kompetanse på fast eiendom

Helheten i alle forskjellige regelsett som gjelder for fast eiendom er kompliserte. Når man som eier, leietaker, bruksrettshaver eller arving eller med annen tilknytning står overfor et juridisk problem som gjelder fast eiendom, er det viktig å kunne rådføre seg med noen som har både dyp innsikt, god oversikt og rikelig erfaring med de mange forskjellige problemer som kan oppstå – og ikke minst, med hvordan man løser dem. Dersom du har juridiske spørsmål som gjelder fast eiendom, eller er i en tvist om fast eiendom, kan du være trygg på at advokatene i Advokatfirmaet Judicium er både velskolerte, erfarne og målrettete og ikke minst de rette til å hjelpe deg til ønsket resultat.

Aktuelle advokater