Hva er kontrakts- og avtalerett?

Kontrakts- og avtalerett er ett av de aller største eller mest omfattende rettsområdene. Innenfor kontrakts- og avtalerett faller alt som gjelder alminnelige avtaler og hvordan de inngått, alle typer avtaler inklusive eksempelvis kjøps- og husleieavtaler, og til og med av familieretten innholder sider av avtaleretten.

Regler om inngåelse av avtaler

Regler om inngåelse av avtaler er bare i beskjeden grad lovfestet, i et fåtall bestemmelser i avtaleloven. Det aller meste av de regler som gjelder for hvordan avtaler inngås, eller for når det er inngått en avtale, er blitt til via domstolspraksis over meget lang tid. Utenom de enkle måter avtaler blir til på som ved bud/aksept, kan avtaler komme i stand f.eks. ved handling eller unnlatelse, eller via forhandlinger der man på et gitt punkt er enige om så mye at avtale anses inngått. De «finere» detaljer i alt dette pusses det på i domstolsavgjørelser hvert eneste år. Det er mange muligheter for å trå feil og komme dårlig ut på et senere tidspunkt. Når viktige avtaler inngås eller skal formuleres i en skriftlig kontrakt, er det alltid god grunn til å sikre seg rådgivning og hjelp fra noen som har greie på det, og har vært med på slikt før.

Forskjellen mellom avtale og kontrakt

Når vi bruker ordet «avtale» er det gjerne for å beskrive «helheten» av det partenes enighet omfatter. Når man selger bolig, vil i praksis svært mye av det som er dokumentert, opplyst og omtalt av selger, og eventuelle forbehold eller betingelser fremmet av kjøper, alle være en del av selve «avtalen» som en helhet. Motsatt vil partenes kontrakt — som betyr «sammendrag» — være det skriftlige uttrykk for de sentrale punkter i det som partenes enighet handler om. Selv om bare en del av enigheten dokumenteres i en kontrakt, vil alt det øvrige avtalte eller omfattete i avtaleforholdet fortsatt gjelde (med mindre kontrakten endrer på det).

Hva er kontraktsrett?

Når vi snakker om kontraktsrett mener vi ikke hvordan vi skriver kontrakter, men om hvordan avtaler/kontrakter avvikles, dvs. hvordan en kontrakt oppfylles eller hvordan man sanksjonerer mislighold av den eller hvordan man tvinger frem oppfyllelse. Det å få en kontrakt oppfylt slik alt er avtalt eller få den hevet ved mislighold eller alt som ligger mellom av alternativer, er praktisk minst like viktig som det å få i stand avtalen fra først av. Alt etter omstendighetene kan man ved mislighold av en kontrakt ha krav på prisavslag, erstatning, retting eller annen sanksjon, varierende etter avtaletype og selvsagt kontraktens konkrete innhold (og tolkningen av det).

Vår kompetanse på avtale- og kontraktsrett

Når det oppstår en slik situasjon er det også meget viktig at  den eller de du velger til å hjelpe deg forstår hvordan de kontraktsrettslige prinsipper fungerer, hva som skal til for å få til de forskjellige løsninger, og ikke minst de alternative muligheter som alltid finnes (hvis man leter på rett sted). Ikke minst må man ha rådgivere som forstår forholdet mellom verdien av målet man ønsker å nå, og kostnadene ved å komme dit. Advokatene i Advokatfirmaet Judicium har disse ferdighetene, og kan hjelpe deg på veien både til å få en god avtale og til å få den oppfylt.

Aktuelle advokater