Gjeldsforhandling og konkurs

Når en bedrift eller næringsdrivende kommer i uløselige betalingsvansker, vil det være to veier å gå for å enten løse problemet eller avslutte driften. Man kan innlede gjeldsforhandlinger med sine kreditorer, eller man kan slås konkurs av en kreditor — eller slå seg selv konkurs.

Konkurs

Ved konkursbehandling vil debitorens virksomhet bli lagt ned, alle eiendeler solgt og pengene fordelt mellom kreditorene. I ideal-tilfellene. Som oftest er realiteten at når konkurs åpnes, er det allerede ingenting igjen, eller alt er pantsatt. I virkeligheten vil konkurs da bety lite mindre enn at en bostyrer sørger for å bli kvitt det som måtte være igjen, og går gjennom virksomhetens drift for å se om det er gjort noe galt som kan være straffbart eller omstøtelig. Straffbare forhold vil som regel være forsømt regnskapsføring eller skattetrekksplikt, mens omstøtelige forhold kan være forskjellige større betalinger som tilgodeser en eller flere kreditorer på de øvriges bekostning.

Vilkåret for å åpne konkurs er at debitorens eiendeler er mindre verd enn alle hans eiendeler, og at debitoren ikke tjener inn nok midler til å betale sine regninger etter hvert som de forfaller. Når situasjonen er slik, kan tingretten, når en kreditor eller debitoren selv krever det, åpne konkurs.

Slutten på en konkurs er enten en utdeling til kreditorene av det som er igjen av penger etter at alle kostnader ved bobehandlingen er gjort opp, eller en innstilling — avslutning — av bobehandlingen fordi det ikke finnes midler. Utdeling til kreditorene (dividende) er høyst sjeldent og de fleste konkurser ender med innstilling.

Gjeldsforhandling

Hvis det bare er betjeningsevnen som er dårlig kan en debitor innlede gjeldsforhandlinger med sine kreditorer. En slik prosess kan også besluttes av tingretten, og deretter gjennomføres i lovbundne former. Avslutningen på en gjeldsforhandling etter loven skal normalt være enten at man får til en avtale om hvordan gjelden eller en del av den gjøres opp, eller en tvangsakkord. Åpning av slike gjeldsforhandlinger er sjeldent og mange slike forhandlinger ender likevel i en konkurs.

Men en debitor som sliter med betalingen, kan også innlede utenrettslige forhandlinger med sine kreditorer. Man er altså ikke avhengig av å følge reglene loven setter for hvordan det skal forhandles og om hva. Man kan også søke gjeldsforhandlinger direkte med kreditorene, eller med et utvalg av dem, eller med den eller de største av kreditorene. Slike direkte forhandlinger vil mange ganger være betydelig mer effektivt enn den lovbestemte fremgangsmåten, siden man i dette formatet kan velge å gå frem slik man vil. På denne måten kan privat utenrettslig gjeldsforhandling gjøres på en måte som passer til forholdet mellom debitoren og kreditorene, heller enn å bli presset inn i den formen lovens regler setter på gjeldsforhandling etter loven.

Lovens ordning for gjeldsforhandling forutsetter en streng likebehandling av kreditorene, eksempelvis slik at ettergivelser forutsettes å gis av alle i samme prosentvise omfang. En privat gjeldsforhandling kan derimot inneholde forskjellige grader av ettergivelse og andre lettelser, og forskjellige kombinasjoner. Eksempelvis kan kreditorer som gir større lettelser få tidligere oppgjør, mens kreditorer som får mindre lettelser kan tilgodeses med sikkerhet for sine krav (siden de i praksis finansierer gjeldsordningen delvis). Alle varianter er tenkelige, og den eneste begrensningen ligger i at kreditorene naturlig nok må godta det forslag man kommer til.

Vår kompetanse på gjeldsforhandling og konkurs

Gjeldsforhandlinger vil svært ofte forutsette finansiering og kreative løsninger. Hvis du eller din virksomhet er kommet i en vanskelig situasjon og har behov for å få lettelser fra kreditorene, kan du være trygg på at advokatene i Advokatfirmaet Judicium er gode på å se både løsninger og alternativer. Vi har også muligheter for å bistå med å utforske mulighetene for alternativ finansiering.

Aktuelle advokater