Arbeidsrett

Både arbeidstaker og arbeidsgiver har rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. I Advokatfirmaet Judicium arbeider vi mye med arbeidsrett, spesielt praktiske problemstillinger knyttet til oppsigelse, avskjed varslingssaker, lønn og feriepenger.

Arbeidsmiljøloven

Formålet med arbeidsmiljøloven er blant annet å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven skal bidra til et inkluderende arbeidsliv, sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Andre viktige tema i arbeidsretten er vern mot diskriminering, arbeidstakers ytringsfrihet og regler om ansettelse.

Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt.

En arbeidsavtale er en kontrakt der den ene part (arbeidstakeren) stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet for den annen (arbeidsgiveren). Den enkelte arbeidsavtale regulerer arbeidsgivers og arbeidstakers plikter. Viktige spørsmål i en arbeidsavtale gjelder arbeidstid, rett til permisjon, krav på lønn og så videre. Arbeidsmiljøloven inneholder selv regler av betydning for flere av disse spørsmålene.

Varsling

Arbeidsmiljøloven har regler om varsling i arbeidslivet. Varsling – på engelsk «whistleblowing» – ble etablert som begrep på 1970-tallet. Det betyr at noen sier fra om ulovlige eller kritikkverdige forhold og påkaller oppmerksomhet ved å «blåse i fløyta». Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen og arbeidsgiver har en aktivitetsplikt når de mottar varsel.

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i tråd med arbeidsmiljølovens regler er forbudt.

Oppsigelse

Det viktigste spørsmålet i arbeidsretten er kanskje arbeidsmiljølovens regler om opphør av arbeidsforholdet.

Loven bestemmer at en arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Arbeidsmiljøloven gir et vern mot usaklig oppsigelse.

Det stilles en rekke krav til fremgangsmåten som arbeidsgiver må følge i en oppsigelsesprosess. Usaklig oppsigelse kan gi arbeidstaker krav på både erstatning og oppreisning i medhold av arbeidsmiljøloven.

Avskjed

Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Dette er den strengeste reaksjonsformen en arbeidsgiver kan benytte, og det skal svært mye til for at en arbeidstaker rettmessig kan avskjediges.

Nedbemanning

I tilfeller der en arbeidsgiver planlegger oppsigelser som følge av nedbemanning oppnår man den smidigste prosessen dersom nedbemanningen, prosessen og oppsigelsene er godt planlagt. Konfliktforebygging er rimeligere enn konfliktløsning. Det vil for arbeidsgivere være betryggende å drøfte mulige oppsigelsessaker med en advokat på forhånd, slik at vurderingene kvalitetssikres.

Vi har omfattende erfaring med å bistå i vanskelige arbeidstvister, og ofte svært gode resultater for våre klienter. Det løper ulike frister som må overholdes i arbeidstvister, disse har vi full oversikt over. Kontakt oss i dag for bistand.

Fri rettshjelp

Fylkesmannen kan innvilge fritt rettsråd i saker om oppsigelse og avskjed, dersom de økonomiske vilkårene er oppfylt. Se fylkesmannen sine nettsider for mer informasjon om fritt rettsråd. https://rettsrad.no/

Retthjelpskalkulatoren gir deg veiledning i forhold til om du oppfyller de økonomiske vilkårene for rett til fritt rettsråd. https://www.rettsrad.no/rettshjelpskalkulator/

Aktuelle advokater