Hva er selskapsrett?

Til selskapsretten hører reglene om opprettelse, drift og styring av selskaper, og om hvordan selskapene og personene bak dem hefter overfor selskapenes kreditorer. Den suverent viktigste selskapsformen er aksjeselskapet, hvor eierne ikke har ansvar overfor kreditorene. Andre viktige selskapsformer er samvirkeforetak og ansvarlige selskaper. For offentlige «virksomheter» finnes det også spesielle selskapsformer.

Aksjeselskaper

Det viktigste som kjennetegner et aksjeselskap er at aksjonærenes «risiko» mht. å skulle dekke selskapets forpliktelser, er begrenset til betalingen for de aksjer man har. Innbetalt aksjekapital eller kjøpesum for aksjer som er kjøpt, er det maksimale en aksjeeier risikerer å tape hvis selskapet går dårlig og f.eks., går konkurs. Denne begrensningen gjør aksjeselskapet til en attraktiv selskapsform for å drive forretning, siden man kan begrense sitt maksimale tap. Motsatsen til dette er en rekke regler og reguleringer av hvordan aksjeselskaper skal drives og styres, bl.a. i kompliserte regler for hvordan aksjeeiere kan samhandle med selskapet og hvordan de kan ta ut midler fra selskapet.

Konkurs i aksjeselskaper

Hvis et aksjeselskap går konkurs, vil aksjonærenes aksjer normalt bli verdiløse. Selskapet som sådant vil opphøre og vil bli slettet når konkursbehandlingen er ferdig, og ingen vil ha et videre ansvar for selskapets forpliktelser. Men både daglig leder og styremedlemmer og aksjeeiere kan bli holdt ansvarlige dersom de har opptrådt på erstatningsbetingende måte. Saker som handler om erstatningskrav mot ledelsen (styreansvar, ledelsesansvar) blir stadig mer aktuelle. Vi ser eksempelvis at det ofte i kjøpsrettslige tvister nærmest uten videre reises sak ikke bare mot et selskap men også mot daglig leder eller styreleder. Hvis et slikt erstatningsansvar for selskapets tap blir aktuelt, er det liten hjelp i den økonomiske ansvarsbegrensningen som følger av selskapsformen.

Ansvarlige selskaper

I de ansvarlige selskaper er de som deltar som eiere derimot personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser. Dette kan være et fullt solidaransvar, i et ansvarlig selskap, eller en del av samlete forpliktelser, i et selskap med delt ansvar. Selv om det personlige ansvar kunne tenkes å gjøre ansvarlige selskaper attraktive som kunder for leverandører av varer og tjenester, er det likevel en svært liten andel av selskapene i Norge som er ansvarlige. Hvis et ansvarlig selskap går konkurs, vil deltakerne bli hengende med sitt ansvar for selskapets forpliktelser inntil de er oppgjort.

Enkeltpersonforetak

En spesiell selskapsform er enkeltpersonforetaket. Dette er en juridisk «konstruksjon», hvor foretaket ikke er mer enn et organisasjonsnummer tildelt en person som driver næringsvirksomhet. Det er her personen selv som er den «juridiske enheten» og det er da personen som har alt ansvar for alle forpliktelser. Dermed er det også enkeltpersonen som vil bli tatt under konkursbehandling, dersom virksomheten går dårlig.

Vår kompetanse på selskapsrett

Når du trenger råd og hjelp med spørsmål innenfor selskapsretten, kan Advokatfirmaet Judicium alltid tilby erfaring og kompetanse som hjelper deg på veien mot det ønskete resultat. Vi bistår både aksjonærer og selskaper under både stiftelse, drift og opphør av selskaper og andre foretak, og har den dybdeinnsikt og erfaring som må til for å hjelpe deg å treffe de riktige valg for å løse ditt problem eller realisere din plan. Om styreansvar kan det nevnes at en av våre advokater var prosessfullmektig i en av de største sådanne som er ført for retten i Norge.

Aktuelle advokater