Barnerett - daglig omsorg og samværsrett

Dersom man gjennomgår et samlivsbrudd er det mange som blir uenige om hvem som skal ha den daglige omsorgen for barna, og hvilken samværsordning man skal ha.

Det er alltid «barnets beste» som skal være styrende for den avtalen som foreldrene lager.

De fleste blir heldigvis enige, eller får hjelp til å bli enige på familievernkontor.

I noen tilfeller blir imidlertid uenighetene så stor at man blir nødt til å søke advokatbistand.

En advokat kan hjelpe med å utforme en foreldreavtale og kommunisere med den andre forelderen dersom kommunikasjonen mellom partene er blitt vanskelig. Advokater har alltid plikt til å forsøke å finne løsninger og undersøke muligheten for å kunne oppnå enighet.

Rettsmekling

Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan en advokat bistå med å bringe saken inn for retten. I barnesaker vil det alltid bli gjennomført mekling i retten, og de aller fleste oppnår enighet. Disse rettsmøtene kalles for «saksforberedende møter». Retten oppnevner alltid en psykolog til å være med i disse møtene, for å hjelpe partene til å komme til enighet. Det er ofte vanlig at man klarer å inngå en midlertidig avtale som man prøver ut i en periode, før man møtes igjen i retten for evaluering og eventuelle justeringer.  Domstolen tilbyr som oftest opp til tre slike meklingsmøter.

Det kan være betryggende å la seg bistå av advokat under slike meklingsmøter. Det er ofte mye følelser involvert, og det kan være fornuftig å ha en erfaren advokat å diskutere med.

Rettssak

Dersom man ikke klarer å oppnå enighet, etter rettsmekling er gjennomført, blir det en vanlig rettssak.

I spesielle saker kan det være nødvendig for retten å oppnevne en sakkyndig psykolog som kan undersøke saken nærmere. Dette gjelder for eksempel i saker der det er påstander om vold, psykisk sykdom eller seksuelle overgrep. En psykolog vil da kunne vurdere disse påstandene nærmere og gi retten råd om hva som vil være til barnas beste.

Det er også viktig å vite at man kan kreve endret en avtale eller en rettslig avgjørelse. Dette gjelder om det skjer noen endringer som gjør at det vil være til barnas beste at avtalen endres. Dette kan for eksempel være at den ene parten flytter eller barna selv ønsker endringer.

Fri rettshjelp

Dersom man har lav inntekt, kan man ha krav på fri rettshjelp i denne type saker. Advokaten vil gi deg nærmere informasjon om dette og eventuelt søke om dette på vegne av deg.

Advokater i Judicium har omfattende erfaring med alle typer barnesaker, både rettsmeklinger og rettssaker.

Aktuelle advokater