Nyheter

Barnets beste – Saker etter barneloven

arverett

Etter et samlivsbrudd opplever mange foreldre at det er vanskelig å bli enige om ordninger rundt felles barn.

De uenigheter som ofte oppstår er:

  • Hvor skal barnet bo fast ?
  • Hvor mye samvær det skal være med den andre?
  • Hvor mye ferie skal barnet ha med den andre ?
  • Hvem skal hente/bringe etter samvær?
  • Delt daglig omsorg ?

Alle foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med samlivsbrudd eller seperasjon. Her vil en familieveileder prøve å hjelpe partene til å komme til enighet.

Meklingen foregår på et familievernkontor eller hos en ekstern mekler.

Klarer man ikke å oppnå enighet ved mekling kan en la seg bistå av advokat.

Dersom man heller ikke via advokat klarer å oppnå en privat avtale, kan saken bringes inn til mekling for domstolene.

Foreldre kan bringe en sak inn for retten når de er uenige om:

  • Foreldreansvar
  • Hvem barnet skal bo fast hos og/eller
  • Samvær

Før sak kan reises for domstolene er det et vilkår at man har gjennomført mekling på familievernkontor/ekstern mekler.

I barnefordelingssaker er det en spesielt tilpasset rettslig prosess, der man prøver å mekle mellom partene på meklingsmøter i retten. Det oppnevnes en sakkyndig psykolog som bistår partene og retten i prosessen med å finne en løsning. Målet for prosessen er hele tiden å finne en god løsning til barnets beste. Retten tilbyr ofte flere meklingsmøter, der man kan møtes igjen for å vurdere hvordan en midlertidig avtale har fungert. De aller fleste barnesakene ender med at partene til slutt enes om en endelig avtale som inngås ved et rettsforlik. Først der partene ikke klarer å enes under rettsmeklingen, går saken videre til vanlig rettssak og dom.

“Barnets beste” er et grunnleggende hensyn som retten er forpliktet til å basere alle sine avgjørelser på. Hva som er til barnets beste i den enkeltes sak, skal avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Før foreldre eller andre treffer avgjørelser om personlige forhold for barnet, har barnet rett til å få informasjon og mulighet til å bli hørt.

Barnets mening skal vektlegges etter alder og modenhet, og fra barnet er 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

I barnefordelingssaker/foreldretvister har partene krav på fri sakførsel om de økonomiske vilkår for dette er tilstede.

Har du behov for bistand innen barnefordeling/foreldretvister- ta kontakt.