Nyheter

Fritt rettsråd i klagesaker mot NAV

Vietnamesisk Advokat | Advokatfirmaet Judicium

Har du fått avslag fra NAV?

Advokatfirmaet Judicium har spisskompetanse på trygderett og fører klagesaker mot NAV, det være seg saker om sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller andre ytelser. Søker du om en stønad fra NAV så behandler NAV søknaden din, og fatter vedtak om innvilgelse eller avslag i medhold av folketrygdloven. Det hender at søknader om ytelser fra NAV blir avslått på uriktig grunnlag, enten fordi uriktig faktum er lagt til grunn eller på grunn av feil lovanvendelse.

Vedtak kan alltid påklages

Alle NAV vedtak kan påklages, med mindre du har fått full innvilgelse. Du kan klage på avslag, men du kan også klage dersom du har fått bare delvis innvilgelse. Du kan klage på utregningen/beregningen av ytelsen for eksempel dersom NAV har brukt et uriktig inntektsgrunnlag.

Inntekts- og formuesgrenser

I klagesaker mot NAV kan du ha krav på fritt rettsråd/fri rettshjelp. Du betaler da bare en egenandel på 1180 kroner for advokatbistanden i saken.

For å få fri rettshjelp i klagesaker mot NAV må du ha bruttoinntekt (på årsbasis) og nettoformue under fastsatte grenser, som er:

  • Enslige: Maks årsinntekt 350 000 kroner og maks nettoformue 150 000 kroner.
  • Ektefeller/samboere: Maks samlet årsinntekt kr 540 000 og maks nettoformue 150 000 kroner.

Kontakt oss dersom du ønsker hjelp til å skrive en klage mot NAV.