Nyheter

Trenger du en bistandsadvokat?

Bistandsadvokat | Advokat Judicium Bergen

Vi har advokater som jevnlig har oppdrag som bistandsadvokat. Som bistandsadvokat ivaretar vi våre klienters interesser under etterforskning av straffesaker, under hovedforhandlingen (rettssak) og ved søknad om voldsoffererstatning etter at dom er avsagt.

Har du krav på bistandsadvokat? Man kan som fornærmet (den som er utsatt for lovbruddet) få oppnevnt bistandsadvokat dersom etterforskningen gjelder visse lovbrudd, som for eksempel brudd på besøksforbud eller mishandling i nære relasjoner (eksempelvis vold og verbal mishandling fra foreldre, ektefelle eller samboer). I unntakstilfeller kan man få oppnevnt bistandsadvokat dersom saken er spesielt alvorlig og hensynet til den som er rammet, tilsier at det er behov for advokatbistand.

Vanlig bistand vi gir i egenskap av bistandsadvokat er:

  • råd under etterforskningen av saken, blant annet i tilknytning til fremsettelse av krav om erstatning og oppreisning
  • svare på alle spørsmål våre klienter måtte ha i tilknytning til saken
  • bistå våre klienter under politiavhør
  • under hovedforhandlingen møter vi med klienten i retten og ivaretar vår klients interesser der, ved blant annet å stille spørsmål til den tiltalte og andre vitner
  • fremsettelse av krav om erstatning og oppreisning under hovedforhandling
  • søknad om voldsoffererstatning etter at dom er avsagt

Er du blitt utsatt for vold og påført personskade (fysisk eller psykisk), kan du ha krav på fri rettshjelp selv om du ikke har krav på bistandsadvokat. Da kan vi bistå deg med vurdere eventuelle krav på erstatning eller oppreisning som du kan ha rett til, og videre hjelpe deg med å be påtalemyndigheten fremme dette på dine vegne i en eventuell hovedforhandling.

Ta kontakt med advokatfirmaet Judicium DA dersom du har behov for en bistandsadvokat eller dersom du lurer på om du har krav på dette eller fri rettshjelp.