Nyheter

Fritt rettsråd i NAV klagesaker

Jordskifteretten | Advokatfirmaet Judicium Bergen

Dersom du vil ha advokatbistand til å påklage et vedtak fra NAV kan du ha krav på fritt rettsråd. Du får da dekket de nødvendige utgifter med klagesaken, og må selv bare betale en egenandel på kr. 1085.

Fritt rettsråd er rettshjelp utenfor rettergang og innvilges av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

For å ha krav på fritt rettsråd i klagesaker til NAV må du som enslig ha maks brutto årsinntekt på kr. 246 000 og maks nettoformue på kr. 100 000.

Ektefeller eller andre som lever sammen kan ha maks samlet brutto årsinntekt på kr. 369 000 og maks netto formue på kr. 100 000 for å ha krav på fritt rettsråd.

Ved vurderingen av verdien av større formuesverdier som for eksempel båt, bil, hus og lignende er det ligningsverdien ved siste skattemelding som skal legges til grunn.

Selv om inntekten og formuen din er over de fastsatte grensene kan du unntaksvis få innvilget fritt rettsråd dersom utgiftene til juridisk bistand blir betydelige sett i forhold til din økonomiske situasjon.

Dersom du fyller vilkårene for fritt rettsråd fremsetter vi søknaden på dine vegne.

Vinner du frem i klagesak mot NAV og får medhold kan du, selv om du ikke fyller vilkårene for fritt rettsråd i medhold av forvaltningsloven paragraf 36, få dekket dine vesentlige juridiske kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Advokatfirmaet Judicium bistår deg med å fremsette krav om dekning av dine saksomkostninger dersom du vinner frem i klagesak mot NAV.

Advokatfirmaet Judicium har solid kompetanse og bred erfaring med NAV saker innenfor alle stønadsområder. Det er svært viktig at klagefristen som er angitt i vedtaket overholdes, da denne er absolutt.

Ta kontakt med Advokatfirmaet Judicium i dag så hjelper vi deg med din klagesak mot NAV.