Nyheter

Advarsel i arbeidsforhold

Advarsel i arbeidsforhold.

Arbeidsgiver kan i kraft av sin styringsrett gi en arbeidstaker advarsel for ulike former for pliktbrudd eller uønsket opptreden i arbeidsforholdet. En advarsel er en oppfordring til arbeidstaker om å endre sin atferd. Den er også et varsel om at dersom medarbeideren ikke skjerper seg, vil han/hun kunne bli sagt opp, eller i alvorlige tilfeller avskjediget.
Det står ingenting om advarsel i arbeidsmiljøloven eller andre lover. Det er heller ingen formkrav til en advarsel. Praksisen med advarsel er såkalt ulovfestet rett.

Advarsel kan gis muntlig eller skriftlig. Skriftlig advarsel er å foretrekke i forhold til å unngå uklarheter og for å sikre dokumentasjon ved en eventuell etterfølgende tvist.

Det finnes ingen fasit for hvor mange advarsler som må være gitt før en risikerer å bli oppsagt eller i verste fall avskjediget. Det er ikke grunnlag for den vanlige misoppfatningen om at dersom en får tre advarsler, så kan arbeidsgiver avslutte arbeidsforholdet. I noen tilfeller ved grove pliktbrudd vil arbeidsgiver kunne gå til oppsigelse eller avskjedigelse uten forutgående advarsel.

Dersom arbeidsgiver først har valgt å reagere med en advarsel for det aktuelle forholdet må arbeidstaker i alminnelighet kunne regne med at saken med det er avsluttet. Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke senere beslutte oppsigelse eller avskjedigelse for det samme forholdet som det er gitt advarsel for. Unntaket vil være dersom det senere fremkommer nye opplysninger om sakens alvorlighet som ikke var kjent for arbeidsgiver da det ble besluttet å reagere med advarsel. Høyesterett har uttalt at når arbeidsgiver først har nøyd seg med en advarsel, innebærer dette at arbeidstaker senere ikke kan avskjediges uten at noe nytt er kommet til (Rt-1982-1729).

Får man en skriftlig advarsel kan det være klokt å gjennomgå den før man beslutter om man er enig i innholdet eller ikke. Er man uenig i innholdet, skal man ikke signere på at man har akseptert advarselen. Fastholder arbeidsgiver likevel at advarsel skal gis, kan man signere på at man har mottatt advarselen, men at man for øvrig ikke er enig i innholdet.  Arbeidstaker bør så snart som mulig skriftlig bestride advarselens berettigelse. Arbeidstaker kan kreve at bestridelsen av advarselen oppbevares sammen med advarselen i personalmappen.

Det er mulig å gå til søksmål for å få en advarsel trukket tilbake eller kjent ugyldig. Stevning må tas ut innen «rimelig tid» etter at advarselen er meddelt.

Advokatfirmaet Judicium har bred erfaring innen arbeidsrett og bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i forhold til arbeidsrettslige spørsmål.