Judicium DA bistår i barnevernssaker og andre saker hvor privatpersoner kommer i kontakt med det offentlige, som psykisk helsevern og utbetaling av sosial stønad.

Retten til familieliv er en grunnleggende menneskerett i Norge og prinsippet er også stadfestet i den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon ( EMK ). I norsk rett har det rådende prinsippet vært at barna skal være hos foreldrene sine (det biologiske prinsipp) i så stor grad som dette er mulig og tjenelig for barnet. Denne retten må balanseres mot hva som er til det beste for barna. Barnevernet er det kommunale organet som jobber for «å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid» og «å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår» jf. lov om barnevernstjenester av 1992. Første steg i barnevernssaker er vanligvis at barnevernet igangsetter en undersøkelsessak. Foranledningen til slike undersøkelser kan være meldinger fra skole, helsevesen eller sågar anonyme tips. Da blir foreldrene innkalt til samtaler med barnevernet, før ytterligere tiltak iverksettes. I denne prosessen er det tilrådelig å engasjere juridisk bistand på et så tidlig stadium som mulig. Et resultat av slike samtaler kan være at man blir enige om frivillige hjelpetiltak, som rådgvning fra familiekonsulenter, avlastningstiltak, rustesting osv. De aller fleste barnevernssaker ender med avtale om frivillige tiltak. Etter vår erfaring er juridisk bistand på et tidlig stadium med på å bidra til slike frivillige løsninger.

Dersom slike frivillige tiltak ikke anses som tilstrekkelige kan familien bli utsatt for tvangstiltak. Dette innebærer tiltak som barnevernet foretar overfor familien mot familiens vilje. I denne prosessen er det avgjørende å involvere advokat på et så tidlig som mulig stadium i saken. I slike tilfeller er myndighetene lovpålagt å følge «det minste inngreps prinsipp», jf. blant annet lov om barneverntjenester § 4-12 annet ledd, som sier at omsorgsovertakelse ikke kan iverksettes dersom et mindre inngripende tiltak vil være tilstrekkelig. Dette er en rettsikkerhetsgaranti som skal sørge for at familier ikke blir utsatt for unødige inngrep fra myndighetens side.
I slike prosesser har også barna partsrettigheter og dermed krav på å bli representert av advokat. Aktuelle spørsmål i kontakt med barnevernet kan være begjæringer om omsorgsovertakelse, adopsjon, fratakelse av foreldreansvar, samvær med barn som er plassert utenfor hjemmet m.m. Slike saker kan løses ved forhandling med barnevernet, men dersom det ikke lykkes er det fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som behandler slike saker. Fylkesnemnda er et domstolliknende statlig organ, med spesiell kompetanse innen barnevernsrett, psykologi og pedagogikk. Fylkesnemndas vedtak kan bare overprøves av domstolene. I saker om tvangstiltak har man uavhengig av inntekt krav på fri sakførsel, som vil si at det offentlige dekker advokatutgiftene i saker for fylkesnemnda og domstolene. Flere av våre advokater har omfattende erfaring med å føre slike saker for så vel Fylkesnemda og domstolene.

I enkelte barnevernssaker kan man som foreldre bli møtt med anklager om alvorlig svikt ved den daglige omsorg, overgrep mot barna, eller andre straffbare forhold. Som forelder er det da meget viktig at man skaffer seg betryggende advokathjelp så tidlig som mulig. Flere av advokatene i Judicium DA har bred strafferetts- og barnevernserfaring og står rede til å bistå. I slike saker er det viktig å ivareta rettsikkerheten til foreldre samtidig som hensynet til et fremtidig familieliv sikres.