Arbeidsretten omhandler rettsreglene for arbeidsforhold.

Man skiller gjerne mellom den kollektive arbeidsretten og den individuelle arbeidsretten. I den kollektive arbeidsretten omhandles særlig reglene om tariffavtaler. Den individuelle arbeidsretten dreier seg om forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og den enkelte arbeidsgiver. For den individuelle arbeidsretten er det særlig arbeidsmiljøloven som er av stor betydning.

Formålet med arbeidsmiljøloven er blant annet å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Videre skal arbeidsmiljøloven bidra til et inkluderende arbeidsliv, og sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt.

En arbeidsavtale er en kontrakt der den ene part (arbeidstakeren) stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet for den annen (arbeidsgiveren). Den enkelte arbeidsavtale regulerer arbeidsgivers og arbeidstakers plikter. Viktige spørsmål i en arbeidsavtale gjelder arbeidstid, rett til permisjon, krav på lønn og så videre. Arbeidsmiljøloven inneholder selv regler av betydning for flere av disse spørsmålene. Men det viktigste spørsmålet i arbeidsretten er kanskje arbeidsmiljølovens regler om opphør av arbeidsforholdet.

Loven bestemmer at en arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Her oppstilles det altså et vern mot usaklig oppsigelse. Høyesterett har uttalt at «Med utgangspunkt i oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen gir bestemmelsen anvisning på en konkret skjønnsmessig avveiing av virksomhetens og den ansattes interesser». Dette beror på en «samlet avveiing av begge parters behov, anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør». Her ser man at det ikke alltid er like enkelt å avgjøre om en oppsigelse var saklig eller ikke: hver enkelt oppsigelse må vurderes for seg. Likevel har Høyesterett, på generelt grunnlag, sagt at terskelen for en saklig oppsigelse er høy.

Andre viktige spørsmål i arbeidsretten er vern mot diskriminering, arbeidstakers ytringsfrihet og regler om ansettelse.