Folketrygden er den obligatoriske trygdeordningen for alle som er bosatt i Norge. Den er bærebjelken i den norske velferdsstaten og har blant annet som formål å sikre inntekt og kompensere for spesielle utgifter i borgernes liv, og å bidra til utjevning av levevilkår mellom personer og grupper i samfunnet.

Den første loven om folketrygd ble innført på 1960-tallet. Da eksisterte det en rekke forskjellige støtteordninger. Den nåværende lov om folketrygd fra 1997 samlet flere støtteordninger under arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Tap av inntekt som følge av arbeidsløshet, sykdom, dødsfall, svangerskap, uførhet og alderdom, er eksempler på hendelser som kan gir rett til støtte som dagpenger, sykepenger, pensjon, svangerskapspenger, uføretrygd, eller andre ytelser fra det offentlige. De fleste trygdesaker som havner hos advokater dreier seg om klager på vedtak fra NAV. Å få avslag på en søknad om trygdeytelser er ingen hyggelig opplevelse. Mange personer og familier er simpelthen avhengige av slik støtte for å overleve. Dersom dette skjer er det viktig å overholde klagefristen! Den vanligste fristen er på 6 måneder, regnet fra det øyeblikket man blir kjent med vedtaket. Klagefristen kan også avhenge av hvilken type vedtak som påklages. Dette skal fremgå av vedtaket. Hvis man klager på et vedtak er det først NAV selv som behandler klagen.

Dersom NAV avslår klagen, kan man anke saken til Trygderetten eller Lagmannsretten. Trygderetten er den nasjonale og uavhenige ankeistansen for saker om trygde- og pensjonsspørsmål. Den ligger i Oslo, og er opprettet for å møte det særlige behov for grundig og sakkyndig fagkunnskap som ankesaker om trygd krever. Trygderetten kan omgøre vedtak, stadfeste dem, eller hjemvise saken til ny behandling. Mange får medhold i Trygderetten. I 2013 lå andelen som fikk medhold i ankesaker mot det offentlige på 23,6%. Dette viser at det verdt å ta opp kampen dersom man får avslag på ytelser fra NAV.

I trygderettslige saker kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette har advokater plikt til å orientere om. Hos Judicium DA får du effektiv og fagsterk bistand innenfor alle felt av trygderetten.