Selskapsretten handler om selskapene og deres rettsforhold. De viktigste selskapstypene vi har i Norge er ansvarlig selskap, aksjeselskap og allmennaksjeselskap. I tillegg har vi andre selskapsformer slik som kommandittselskaper og partsrederier. Selv om hver enkelt selskapsform har sine særegenheter, er det vanlig å benytte betegnelsen selskapsrett som felles betegnelse.

Hvis det opprettes et selskap uten at noen spesiell selskapsform er valgt er utgangpunktet at selskapet har ubegrenset deltakeransvar. Et ansvarlig selskap er et selskap hvor deltakerne har et ubegrenset, personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser og som opptrer som sådant overfor tredjemann. Dette følger av selskapsloven fra 1985.

Selskapsloven bestemmer at for at en sammenslutning skal være et selskap må det utøves en økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres felles regning og risiko. At ansvaret er ubegrenset og personlig, betyr at hvis selskapet Ås & Holm ANS inngår en avtale med Marte Kirkerud så hefter ikke bare selskapet som sådant overfor Kirkerud, de enkelte deltakerne i selskapet hefter også overfor henne. Selskapsloven bestemmer at Kirkerud her først må kreve penger av Ås & Holm ANS, men hvis selskapet ikke betaler 14 dager etter at hun krevde det, så har hun et personlig krav overfor den enkelte deltaker i selskapet. Hvis vi legger til grunn at Ås & Holm ANS besto av Peder Ås og Lars Holm, så kan Kirkerud velge om hun vil gå på Ås eller Holm eller begge to. Hvis Holm eller Ås betaler selskapets forpliktelse så frigir de også selskapets forpliktelse som sådant. Forholdet mellom Ås og Holm løses også i selskapsloven.

En litt annen selskapsform er når det foreligger et ansvarlig selskap med personlig, ubegrenset men delt deltakeransvar. Et slikt selskap kan bare foreligge når det er særskilt avtalt. Hvis Holm og Ås avtalte at Ås skulle hefte for ¾ av selskapets samlede selskapsforpliktelse, så kunne ikke Kirkerud ha krevd 100 % av sitt krav fra Ås personlig, men bare ¾. Noe som er viktig å huske på er at selv om det foreligger delt ansvar, så er forpliktelsen fortsatt ubegrenset med hensyn til beløp. Det innebærer at den enkelte ansvar øker med selskapets gjeld, og det finnes ingen beløpsgrense. Et selskap som dette betegnes ofte DA for delt ansvar.

Aksjeselskapet skiller seg fra det ansvarlige selskap ved at ingen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser. Hvis vi bruker eksempelet fra i stad så innebærer det at Kirkerud ikke kunne ha krevd at selskapet Holm & Ås AS sin forpliktelse ble innfridd av Ås eller Holm personlig. Kirkerud vil derfor kun kunne kreve kravet sitt innfridd av selskapet som sådant. Av denne grunn følger det av aksjeloven at et aksjeselskap minimum må ha en aksjekapital på 30.000 kr.

Denne korte sammenligningen viser at det er av stor betydning for omverden hvor vidt man har å gjøre med et ansvarlig selskap eller et aksjeselskap. Av denne grunn foreligger det i dag en omfattende regulering av de ulike selskapsformene. I aksjeloven finner vi f.eks regler om måten et aksjeselskap kan stiftes på, hvor stor aksjekapital et aksjeselskap skal ha, hvordan selskapet skal styres på, de forskjellige organene et aksjeselskap plikter å ha, samt mye mer. Disse reglene er i all hovedsak preseptoriske, det vil si de kan ikke fravikes ved avtale.