Judicium DA bisår private og næringsdrivende i alle faser av ekspropriasjonssaker. Ekspropriasjon kan defineres som tvungen avståelse av eiendomsrett eller andre formuesrettigheter. Det kan gjelde fulle eller begrensede rettigheter, slik som for eksempel retten til å legge avløpsledning over annen manns private eiendom. Rettsgrunnlag for ekspropriasjon kan være lov og eller regulering planer. Behovet for advokathjelp er stort i saker om eksproriasjon, da hele prosessene rundt ekspropriasjon er regulert av et detaljert regelverk.

Loven som hyppigst blir brukt til å ekspropriere er plan- og bygningsloven. Det første rettspørsmålet som oppstår i saker om ekspropriasjon er om det i det hele tatt er adgang til å ekspropriere, da det kun er tillat å ekspropriere til visse formål. Typisk vil dette være bygging av vei, jernbane, kraftledninger, sykehus eller lignende, men listen over formål er lang. Den som blir utsatt for ekspropriasjon kalles ekspropriat, mens den som eksproprierer kalles ekspropriant. Eksproprianter er som oftest stat eller kommune, som eksproprierer til fordel for offentlige interesser, men innimellom også til fordel for private, inkludert virksomheter.

Ekspropriasjon er et vesentlig inngrep i den private eiendomsretten. Vernet mot ekspropriasjon ble allerede i 1814 regnet som så sentralt at våre grunnlovsfedre valgte å grunnlovsfeste retten i Grunnlovens §105 – den gir rett på «full erstatning av statskassen», når det foretas ekspropriasjon. Privat eiendomsrett regnes også som en grunnleggende menneskerett etter Den europeiske menneskerettskonvensjon, første tilleggsprotokoll artikkel 1. Det vil si at den som får en eiendom eller rettighet ekropriert, skal sitte igjen med like store formuesverdier som om ekspropriasjonen aldri hadde skjedd. I forkant av en ekspropriasjon vil ekspropriant ofte forsøke å komme til en enighet med ekspropriaten om et frivillig kjøp, eller en avtale, dersom det dreier seg om ekspropriasjon av begrensede rettigheter. Dersom partene i en sak om ekspropriasjon ikke kommer til enighet om erstatningsbeløpet, fastsettes den ved skjønn, etter prinsippene i vederlagsloven av 1984, hvor utgangspunktet er at erstatningen skal svare til den verdien som utgjør den høyeste sumen av salgsverdi, bruksverdi og verdi ved gjenkjøp. Går slike saker til retten avgjøres de ved rettslig skjønn, noe som krever inngående kjennskap i skjønnsprosess, som er en egen form for rettslig behandling. I slike saker betaler eksproprianten for advokatutgiftene. Skjønnsprosess og fastsettelse av erstatning gjennom skjønn og prosedyren for erstatningsutbetalingen er et rettsområde som krever stor grad av ekspertise. Bistand ved ekspropriasjon er blant de mange tjenester som advokatfirmaet Judicium DA kan tilby sine klienter.