Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat skal ivareta rettighetene til den som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmede) i en straffesak. Dette gjelder både under politiets etterforskning og under rettssaken.

Hvem har krav på bistandsadvokat

Dersom man har vært utsatt for seksuelle overgrep, voldtekt eller familievold, har man krav på bistandsadvokat. Du kan også ha krav på bistandsadvokat i andre type straffesaker, dersom du har fått en varig fysisk eller psykisk skade som følge av voldshandlinger. Også etterlatte i saker der en person er under 18 år har krav på bistandsadvokat.

Selv om en sak er henlagt av politiet kan man ha rett til å få oppnevnt bistandsadvokat for å søke voldsoffererstatning.

Hva gjør en bistandsadvokat

Allerede før anmeldelse er inngitt har man krav på bistandsadvokat som på vegne av fornærmede vil kunne kontakte politiet, avtale tidspunkt for anmeldelse, være med under avhør, holde fornærmede oppdatert under etterforskningen og ha kontakt med politiet.

Har fornærmede behov for besøks- og kontaktsforbud, og/eller voldsalarm, er dette noe bistandsadvokaten kan hjelpe med.

Videre vil en bistandsadvokat forberede fornærmede på en eventuell rettssak, og gjennomgå sakens bevis og vitner sammen.

Under en rettssak vil en bistandsadvokat kunne fremme et erstatningskrav på vegne av fornærmede. I tillegg kan bistandsadvokaten stille spørsmål til tiltalte og vitner.

Dersom politiet henlegger saken vil bistandsadvokaten kunne påklage henleggelsen dersom fornærmede ønsker at et høyere organ skal vurdere saken.

Hvordan får man bistandsadvokat

Man står fritt til å velge hvilken advokat man ønsker som sin bistandsadvokat og det er lov å bytte bistandsadvokat. Advokaten søker retten om oppnevning på vegne av fornærmede. Dersom retten oppnevner bistandsadvokat i saken er det staten som betaler for bistandsadvokaten, ikke fornærmede selv.

Ta kontakt med Advokatfirmaet Judicium dersom du har behov for bistandsadvokat. Vi har lang erfaring med denne type saker og samarbeider med andre hjelpeinstanser.

Aktuelle advokater