Voldsoffererstatning

Dersom man har vært utsatt for visse typer straffbare handlinger, kan man ha krav på voldsoffererstatning. Dette er en erstatning som ytes av staten via «Kontoret for voldsoffererstatning.»

Enkelte straffbare handlinger hvor man ofte har krav på voldsoffererstatning er ved seksuelle overgrep, voldtekt, familievold, frihetsberøvelse og grov vold.

Bakgrunnen for at staten ønsker å utbetale erstatning i disse sakene, er fordi det ofte er vanskelig for offeret å kreve erstatning direkte fra gjerningspersonen, og man slipper da å reise en erstatningssak for domstolen.

Ofte er gjerningspersonen heller ikke i økonomisk stand til å utbetale noe erstatning, og det er heller ikke alltid man vet hvem gjerningspersonen er. Videre kan gjerningspersonen være noen i familien eller i nær relasjon, og en erstatningssak vil da være svært belastende.

«Voldsoffererstatning» er et samlebegrep for ulike typer erstatning.

Ulike typer erstatning

Oppreisningserstatning

Dette skal være en økonomisk kompensasjon, «plaster på såret», for den straffbare handling man har vært utsatt for, og den skade (fysisk og/eller psykisk) man er blitt påført.

Erstatning for økonomisk tap

Er man, som følge av den straffbare handlingen, blitt påført økonomisk tap, som f.eks utgifter til psykolog, lege, fysioterapeut etc, kan en kreve dette erstattet.  Dette gjelder også ødelagte gjenstander og/eller klær.

Dersom man er blitt forsinket i sin utdanning eller mistet lønn/forfremmelse pga. redusert arbeidsevne som følge av handlingen, kan dette kreves erstattet.

Videre kan man kreve erstattet fremtidig inntektstap.

Menerstatning

Dersom man er blitt påført varige skader, fysiske eller psykiske, kan man ha rett på såkalt menerstatning.

Hvordan søker man voldsoffererstatning?

Man kan i noen saker få oppnevnt bistandsadvokat for å søke voldsoffererstatning.

I utgangspunktet må den straffbare handlingen være anmeldt til politiet for at man skal kunne søke om erstatning.

Dersom anmeldelsen fører til en straffesak, vil bistandsadvokaten på vegne av fornærmede, fremme kravet om erstatning i forbindelse med saken.

Har man anmeldt forholdet, men saken er/blir henlagt, kan man fremdeles søke om erstatning.

Man vil også kunne søke om erstatning flere år etter at handlingen fant sted, og/eller flere år etter at saken ble henlagt.

Dersom man ikke har krav på bistandsadvokat, kan man få advokatbistand via ordningen for fri rettshjelp. Dette forutsetter imidlertid at man har lav inntekt. Dersom man har vanlig inntekt og må betale for advokatbistand selv, kan man søke dekket advokatbistand som en post i erstatningen.

Hvilke type straffbar handling man er blitt utsatt for, hvilke skader man er blitt påført, og hvilke økonomiske tap man har hatt, vil altså være avgjørende for hvilken type voldsoffererstatning man kan søke. I noen tilfeller vil man ha krav på alle typer erstatning.

Det er ofte nødvendig å få utarbeidet en sakkyndig rapport som utreder nærmere de skadene man er blitt påført, og hvilken betydning de vil ha for livet videre. Å få innhentet nødvendige dokumenter fra politiet, helsevesen og igangsatt en sakkyndig rapport, vil en bistandsadvokat gjøre på vegne av skadelidte.

Dersom du ønsker å søke om voldsoffererstatning, ta kontakt med Advokatfirmaet Judicium. Vi har lang erfaring med å søke og vinne frem i slike erstatningssaker.

Aktuelle advokater