Immatrialrett, også kalt åndsrett, er et rettsomrdåde som favner vidt. Det er vanlig å dele det opp i to hovedgrupper av rettsdisipliner: det industrielle rettsvernet (designrett, varemerkerett og patentrett), og opphavsretten. Immateriale rettigheter er avgjørende i næringssammenheng, og i dagens høyteknologiske samfunn er slike rettigheter viktige som aldri før, da de kan ha store økonomiske verdier. Dette krever at de sikres ved hjelp av strategisk, juridisk rådgivning og prosedyre for domstolene, om nødvendig.

Dette trygger handlingsrommet til innovative bedrifter, slik at de kan utvikle sin finansielle styrke og plass i næringslivet. Ofte er det små bedrifter som er mest utsatt, typisk fordi de ikke har interne ressurser eller fordi de tror det vil være kostbart å engasjere ekstern bistand. Ofte vil rimelige avtaler sørge for tilstrekkelig rettsvern i slike saker.

Judicium DA bistår både private, næringsdrivende, og institusjoner med å sikre sine immateriale rettigheter, det være seg domener, bedriftshemmeligheter, eller annet. Våre advokater har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor dette rettsområdet. Vi vet godt at trygg fovaltning av immateriale rettigheter kan stimulere til vekst, forskning og utvikling av næringsideer, noe som er avgjørende i en markedsorientert økonomi. Etter at Norge gikk inn i EØS-avtalen, har norsk immaterialrett i stor grad vært styrt av EØS-/EU-retten. Kjøp og salg av immateriale rettigheter er en del av det indre markedet, som Norge er med i. I konkurranse med europeiske selskaper gir dette ekstra utfordinger, som Judicium DA også kan bistå ved.

Designretten verner utseendet til produkter, varemerkeretten verner ting som kjennetegn og foretaksnavn, mens patentretten verner tekniske løsninger. På opphavsrettens område er det åndsverkloven av 1962 som definerer rettighetene til den som skaper et åndsverk, som blant annet gir «enerett til å råde over åndsverket» i følge § 2. Dette kan gjelde bilder, kunst, film, litteratur, musikk og annet. Judicium DA kan bistå ved behov for registrering, kjøp og salg av immateriale rettigheter og vurdering av sanksjonsalternativer ved overtramp av rettighetene.
Medierett dreier seg ofte om spørsmål knyttet til kildevern, ytringsfrihet, redaktøransvar og ærekrenkelser. Selv om ytringsfriheten er en sentral menneskerett og en av de viktigste grunnpinnspippene i et demokratisk samfunn, kan vernet av den by på vanskelige avveininger i møte med påstander om brudd på andre demokratiske rettigheter, slik som personvernet og retten til privatliv. For en medievirksomhet er det avgjørende å vite om man holder seg innenfor ytringsfrihetens grenser, dersom man vil unngå unødige søksmål eller straff fra folk som kan føle seg krenket. I takt med den teknologiske utviklingen, der enkeltpersoner med enkelhet kan ytre seg gjennom egne hjemmesider, blogger og kommentarfelt har ansvaret også aktualisert seg for enkeltpersoner. Judicium DA har bistått så vel mediebedrifter som privatpersoner i sivil- og straffesaker på ytringsfrihetens område.