Ofre for vold, seksuelle overgrep og annen kriminalitet trenger ofte effektiv og tett oppfølgning i rettslige prosesser. Den bistanden man får hos politi- og påtalemyndighet er begrenset og mange opplever at de har ytterligere behov for å bli hørt og ivaretatt.

Er man blitt utsatt for legemsbeskadigelser, drapsforsøk, voldtekt eller annen mishandling har man etter straffeprosessloven § 107 a krav på å få oppnevnt bistandsadvokat, på det offentliges bekostning. Dette gjelder også for etterlatte til fornærmede som er avgått med døden som følge av vold, dersom avdøde var under 18 år da voldshandlingen skjedde, eller andre særlige forhold tilsier at det oppnevnes bistandsadvokat. Flere av advokatene i Judicium DA har lang erfaring med å opptre som bistandsadvoater for voldsofre. Foruten faglig kompetanse er fortrolighet og personlig kjemi to verdier vi ser på som avgjørende ved slike oppdrag og vi har flere bistandsadvokater av begge kjønn parat til å bistå.

Bistandsadvokatens rolle er å ivareta fornærmedes interresser i visse typer straffesaker. Dette vil i praksis innebære oppgaver som å bistå fornærmede under avhør og hovedforhandling, foreslå vitner eller innhente dokumenter, sørge for tilstrekkelig kommunikasjon mellom politi og fornærmede, og at fornærmede får den erstatning som han/hun ev. har krav på. Bistandsadvokat oppnevnes av retten, men etter den krenkedes eget ønske. Det er politiets oppgave å informere fornærmede om retten til det. En bistandsadvokat skal også yte annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken. Selv om en voldsdømt ikke har egne midler til å betale erstatning til fornærmede i en straffesak, vil dette sikres gjennom Kontoret for voldsoffererstatning. Hjelp til å søke slik erstatning er også noe som advokatene i Judicium DA kan bistå med. Man kan ha krav på erstatning selv om saken ikke ender med fellende dom.