Bedrifter og virksomheter kan i hovedsak bli utsatt for to typer rettslig ansvar: det rent erstatningsrettslige, og det strafferettslige.

Erstatningsansvar for virksomheter kan oppstå på utallig forskjellige måter. Mange driver risikofylte virksomhet, noe som kan innebære skade på miljø eller mennesker, feilproduksjon av produkter, uakseptable arbeidsforhold m.m. Ansvaret er dels regulert i lov (f.eks. produktansvarsloven), dels regulert av ulovfestet rett. Det betyr at domstolene over tid har skapt reglene som gjelder for visse typer erstatningsansvar, uten at Stortinget har fulgt opp og laget lover på området. Ulovfestet rett er gjeldende rett på lik linje som skrevne lover. Dersom en bedrift har brutt en erstatningsregel, er det et krav at det er oppstått et økonomisk tap som følge av bruddet på regelen. I tillegg kan ikke tapet ha vært for fjernt eller upåregnelig fra virksomhetens side. Dette er de grunnleggende vilkårene i erstatningsretten og i fravær av et lovverk vil reglene være lite tilgjengelige for andre enn advokater med ekspertise innen erstatningsrett.

Når det gjelder strafferettslig ansvar for bedrifter og virksomheter, vil dette i bunn og grunn innebære økonomiske sanksjoner mot foretaket. Politi og forskjellige typer tilsyn, som Arbeidstilsynet, står for håndhevelse av slike tiltak. Eksempelvis kan Arbeidstilsynet ilegge virksomheter bøter for brudd på arbeidsmiljølovgivningen eller pålegge kostbare og tyngende tiltak. I andre tilfeller vil påtalemyndigheten benytte seg av straffeloven § 48 a og b, som regulerer foretaksstraff. Dersom en bedrift har gjort noe ulovlig kan det være vanskelig å identifisere nøyaktig hvilken person innenfor bedriften som har gjort det, og ofte har personen handlet på vegne av bedriften i slike tilfelle. Straffeloven oppstiller et straffansvar uavhengig om noen enkeltperson kan straffes for forholdet, men foretaksstraff kan også benyttes ved siden av et ordinært straffansvar mot den eller de ansvarlige i bedriften.
Ofte vil en straffesak mot et foretak også medføre tyngende erstatningsansvar. Det er vanlig at bedrifter tegner ansvarsforsikring for å unngå å havne i slike situasjoner, men disse forsikringene har begrenset dekning og man står dessuten i fare for å bli nektet dekning eller avkrevd tilbakebetaling fra forsikringsselskapet – såkalt regress. Uavhengig av den forsikringsmessige dekningen til selskapet kan det være tilrådelig å få rettshjelp på et tidlig stadium. Desto viktigere er dette dersom man overhodet ikke er dekket av forsikring i den aktuelle saken. Advokatene i Judicium DA opptrer på vegne av virksomheter i både sivile- og strafferettslige saker og har bred erfaring fra forsikringsbransjen. Vi gir de rette rådene, og bistår ved forhandlingsbordet eller i rettsalen, om nødvendig. Vi tar også saker som gjelder krav mot bedrifter.